Kolejne posiedzenie Instytutowej Komisji ds. WSZJK dla kierunku Pedagogika

W miniona środę (7 marca) w Instytucie Pedagogiki odbyło się spotkanie Instytutowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku Pedagogika, której przewodniczyła dr hab. prof. AP Agnieszka Zalewska – Meler. Oprócz przedstawicieli nauczycieli akademickich i władz Instytutu w posiedzeniu uczestniczyli interesariusze zewnętrzni reprezentujący potencjalnych pracodawców dla absolwentów naszych studiów. Zebrani pracowali w zespołach złożonych z kierowników zakładów prowadzących daną specjalność i przedstawicieli właściwych placówek nad oceną poszczególnych planów studiów w aspekcie spełniania przez nie oczekiwań rynku pracy oraz realizacji przypisanych efektów kształcenia. Kolejnym zadaniem była też analiza sylwetki absolwenta aktualnie realizowanych specjalności. Spotkania komisji odbywają się dwa razy w semestrze, uczestniczą w nim pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele instytucji. Celem działań komisji jest współpraca z lokalnym środowiskiem dla zapewnienia spójności oferowanych studiów z potrzebami rynku pracy.
Dzięki temu Uczelnia dostosowuje programy studiów do oczekiwań przyszłych pracodawców, co zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.

 

Kolejne posiedzenie Instytutowej Komisji ds. WSZJK dla kierunku Pedagogika