Uwaga Studenci SPS Praca socjalna stacjonarne i niestacjonarne!
Informujemy, że działa już strona internetowa Katedry Pracy Socjalnej. Informacje dotyczące kształcenia na kierunku Praca Socjalna będą zamieszczane na stronie internetowej Katedry.
https://ps.apsl.edu.pl/pl/studiowanie/plan-zajec

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej z okazji Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958 – 2018) - "Z pedagogiką przez systemy i ideologie…", która odbedzie się w dniach 15-16 października 2018 r. w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4.

Szanowni Państwo,

W roku 2018 pedagogika gdańska obchodzić będzie jubileusz 60. lecia swego istnienia. Warto w związku z tym przypomnieć, że to właśnie w 1958 roku ówczesne kierownictwo Ministerstwa Oświaty podjęło decyzję o uruchomieniu w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku studiów na kierunku pedagogika. Potwierdzeniem tego było zarządzenie nr 97 Ministra Oświaty z 29 maja 1958 r., na mocy którego - z dniem 1 lipca tegoż roku - na Wydziale Filologiczno – Historycznym WSP utworzona została sekcja pedagogiki. Studia pedagogiczne w Gdańsku stały się faktem.

Wspomniane decyzje zapoczątkowały systematyczny rozwój strukturalny i kadrowy gdańskiej pedagogiki. Zintensyfikowały też badania naukowe prowadzone przez pionierów gdańskiej pedagogiki – uczonych tej miary, co prof. dr Romana Miller, prof. dr Kazimierz Kubik, prof. dr Ludwik Bandura, prof. dr Kazimierz Sośnicki. Byli oni współtwórcami dorobku subdyscyplin pedagogicznych i autorami fundamentalnych dzieł z ich zakresu. Dzieło wymienionych podjęły kolejne pokolenia pedagogów gdańskich, wśród których nie brakowało uczonych światowego formatu.

Akcentując wątki jubileuszowe mamy pełną świadomość, że wiele doświadczeń i intelektualnych przygód pedagogów gdańskich stało się udziałem całego środowiska pedagogicznego w Polsce. Chcemy zatem, korzystając z okazji, jaką stwarza nasz jubileusz, zaprosić Państwa do dysputy akademickiej poświęconej skomplikowanym losom pedagogiki polskiej w ostatnim sześćdziesięcioleciu, ujmowanym zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej.

Listę zagadnień, nie chcąc jej zamykać w ciasnych ramach subdyscyplin pedagogicznych, tworzą następujące pola problemowe:

 1. Rodzina - dziecko - dzieciństwo na ziemiach polskich: doświadczenia historyczne i współczesne problemy
 2. Odmiany pedagogiki naukowej a ideologie wychowania (doświadczenia polskie z XX i XXI wieku)
 3. Pedagogika – polityka – ideologia: warunki koegzystencji i mechanizmy zniewolenia
 4. Polskie transformacje ustrojowe i ich inspiracje oraz implikacje ideowo-wychowawcze
 5. Trwałe i przemijające wartości polskiego dziedzictwa edukacyjnego
 6. Szkoła – nauczyciele – uczniowie – rodzice: od współdziałania do „szorstkiej przyjaźni”
 7. Gdańsk i Gdańszczanie w pedagogice i nauce polskiej oraz europejskiej
 8. Mistrzowie „autentyczni” i mistrzowie „mianowani” w tradycji pedagogiki polskiej II połowy XX wieku
 9. Uniwersalny i lokalny wymiar osiągnięć wybranych subdyscyplin pedagogicznych w Polsce na przestrzeni ostatniego 60.lecia oraz ich współczesne wyzwania
 10. Ewolucja badań nad niepełnosprawnością - rodziną, dorosłością, seksualnością - w pedagogice specjalnej.
 11. Dziecięce rozumienie świata : od barier szkolnych do badania potencjału umysłowego
 12. W poszukiwaniu zmiany dydaktycznej kultury szkoły.
 13. Zmiany paradygmatyczne w polskiej (gdańskiej) pedagogice specjalnej.
 14. Rodzic offline, dziecko online? Kultura cyfrowa jako przestrzeń wychowania.
 15. Wolność w edukacji i samowychowanie
 16. Teoria wychowania międzykulturowego jako odpowiedź na wyzwania współczesności
 17. Metamorfozy wychowania. Od wspólnotowych narracji do pluralistycznego indywidualizmu
 18. Uczenie się dorosłych w badaniach i refleksji andragogicznej - różnorodność pytań, kontekstów i interpretacji
 19. Polityczność i upolitycznienie edukacji dorosłych - kondycja współczesnej andragogiki jako "zakładnik" przeszłości
 20. Sytuacja nauczycieli, pedagogów i wykładowców szkół wyższych w szkole polskiej po II wojnie światowej

Referaty po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w wysokopunktowanych czasopismach Instytutu Pedagogiki WNS, UG.

Komitet Programowy Konferencji:

 • Prof. dr hab. Romuald Grzybowski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak
 • Prof. UG, dr hab. Alicja Jurgiel – Aleksander
 • Prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz
 • Prof. dr hab. Dorota Klus – Stańska
 • Prof. dr hab. Amadeusz Krause
 • Prof. dr hab. Maria Mendel
 • Prof. UG, dr hab. Robert Opora
 • Prof. UG, dr hab. Maria Szczepska – Pustkowska
 • Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek
 • Komitet Organizacyjny Konferencji:
 • Dr hab. Justyna Siemionow
 • Dr Alicja Komorowska – Zielony
 • Dr Adela Kożyczkowska
 • Dr Paweł Śpica
 • Dr Joanna Doroszuk

Dalsze szczegóły zostaną przekazane w Komunikacie II.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej