Publikacje - Robert Parol

     

 1. Parol R., Przepustka w procesie resocjalizacji osób skazanych na karę pozbawienia wolności, Słupskie Prace Humanistyczne nr 17b, WSP Słupsk 1999, s. 67-80. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 2. Parol R., Analiza preferowanych postaw rodzicielskich w odczuciach młodocianych przestępców, Opieka-Terapia-Wychowanie, Warszawa 1999, s. 16-27. Wydawca: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego.
 3. Parol R., W kręgu problemów pedagogiki resocjalizacyjnej. Najważniejsze współczesne koncepcje resocjalizacyjne, [w:] J.Kwapiszewski (red.), Wybrane Problemy Współczesnej Edukacji, PAP Słupsk 2000, s. 111-116. Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
 4. Parol R., Klątwa nad Adamem, [w:] J. Głodkowska (red.), Roczniki Pedagogiki Specjalnej t. 12/13, APS Warszawa 2002, s. 161-172. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. ISSN 0867-7263
 5. Parol R., Funkcje przepustek udzielanych skazanym, Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 40-41, Warszawa 2003, s. 57-67. Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 6. Parol R., Samobójstwo – przyczyny, objawy i profilaktyka, W: R. Kościelak (red.), Problem niedostosowania społecznego – oddziaływania w warunkach wolnościowych i w izolacji penitencjarnej, Słupsk 2006, s. 165-170. Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
 7. Parol R., Teoria anomii Roberta K. Mertona jako próba typologizacji oporu, [w:] E.Bilińska-Suchanek (red.), Opór w edukacji – aspekty teoretyczne i praktyczne, Słupsk 2006, s. 50-58. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 8. Parol R., Readaptacja społeczna osób z grup wykluczenia społecznego na przykładzie Klubu Integracji Społecznej, [w:] A.Jaworska (red.), Ł.Wirkus (red.) i P.Kozłowski (red.), Psychospołeczne determinanty niedostosowania społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych, Słupsk 2007, s. 93-100 Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. ISBN 978-83-7467-082-1
 9. Parol R., Znaczenie celów życiowych w resocjalizacji penitencjarnej, [w:] M.Konopczyński (red.) i B.M.Nowak (red.), Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana. Warszawa 2008, s. 202-210. Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. ISBN 978-83-61303-12-1
 10. Parol R., Etiologia przestępczości – paradygmaty i teorie, [w:] A.Jaworska (red.), Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia. Kraków 2008, s. 65-90. Oficyna Wydawnicza Impuls w Krakowie. ISBN 978-83-7308-989-1
 11. Parol R., Znaczenie rodziny w realizacji celów życiowych przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności – korzystających z przepustek, [w:] W.Muszyński (red.) i E.Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse-zagrożenia-patologie. Toruń 2008, s. 439-448. Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. ISBN 978-83-7611-075-2
 12. Parol R., Ocena kompetencji społecznych i zawodowych policjantów KMP w Słupsku, [w:] G.Durka (red.) i M.Stefański (red.), Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena pracy policji w percepcji mieszkańców Słupska, Słupsk 2008, s. 91-124. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. ISBN 978-83-7467-083-8
 13. Parol R., Jaworska A., Twórcze wykorzystanie czasu wolnego z zakładach karnych – heurystyczna analiza poezji więziennej, [w:] W.Muszyński (red.), „Cudne manowce?” Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie, Toruń 2008, s. 293-304. Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. ISBN 978-83-7611-156-8
 14. Parol R., Jaworska A., The aim and sense of prisoner’s life in aspect of penal rehabilitation, Kraków 2009, s. 84. Oficyna Wydawnicza Impuls w Krakowie. ISBN 978-83-7587-106-7
 15. Parol R., Kategoria płci respondentów w odniesieniu do oceny kompetencji społecznych i zawodowych policjantów, [w:] A.Jaworska (red.) i G.Durka, Wspólnotowa odmiana prewencji kryminalnej, Gdańsk 2009, s. 117-126. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 978-83-7326-620-9
 16. Parol R., Rozwijanie umiejętności terapeutycznych, [w:] E.Przygońska (red.) i I.Chmielewska (red.), Nauczyciele wobec wyzwań współczesności. Doświadczenia-badania-koncepcje. Łódź 2009, s. 47-57. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. ISBN 978-83-7405-461-4
 17. Parol R., Integracyjne znaczenie przepustki podczas odbywania kary pozbawienia wolności w odniesieniu do postaw społecznych, [w:] S.Przybyliński (red.) i D.Wajsprych (red.), Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia. Olsztyn 2009, s. 291-301. Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. ISBN 978-83-89067-53-1
 18. Parol R., Analiza kompetencji społecznych i zawodowych policjantów KMP w Słupsku, [w:] R.Parol (red.) i M.Stefański (red.), Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena pracy policji w percepcji mieszkańców Słupska. Toruń 2009, s. 103-138. Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. ISBN 978-83-7611-174-2
 19. Parol R. (red.) i Stefański M. (red.), Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena pracy policji w percepcji mieszkańców Słupska. Toruń 2009, s. 142. Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. ISBN 978-83-7611-174-2
 20. Parol R., Modele czasu wolnego i ich znaczenie w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia w ujęciu pedagogiki resocjalizacyjnej, [w:] W.Muszyński (red.), „Małe tęsknoty?” Style życia we współczesnym społeczeństwie, Toruń 2009, s. 394 – 404. Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. ISBN 978-83-7611-430-9
 21. Parol R., Znaczenie kultury w etiologii zjawiska przestępczości, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok XLX, nr 176A, Gdynia 2009, s. 175-184. Wydawnictwo Akademickie AMW w Gdyni. ISSN 0860-889X
 22. Parol R., Resocjalizacyjne znaczenie przepustek podczas odbywania kary pozbawienia wolności, [w:] G.Miłkowska (red.) i A.Napadło (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Profilaktyka-Reedekacja-Resocjalizacja, Zielona Góra 2009, s. 303-311. Wydawca: Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” oddział Zielona Góra. ISBN 978-83-926395-0-3
 23. Parol R., Deklaracja wiary a percepcja instytucji przepustki przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, [w:] P.Gołdyn (red.), Religia w procesie resocjalizacji, Konin 2010, s. 133-146. Wydawca: Ośrodek Szkolenia Nauczycieli w Koninie. ISBN 978-83-89967-41-1
 24. Parol R., Czynniki kulturowe w etiologii zjawiska przestępczości, [w:] S.Przybiliński (red.), Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie, Kraków 2010, s. 109-121. Oficyna Wydawnicza „Impuls” w Krakowie. ISBN 978-83-89067-53-1/ISBN 978-83-7587-375-7
 25. Р. Пароль, Значение культуры в этиологии явления преступности, [b:] Культура как предмет междисциплииарных исследований: Материалы 11 Международной научной конференции, Томск, 11 - 13 мая 2010 г. / под ред. В.Е. Буденковой, Т.А. Зайцевой, ю.в. Петрова, Е.Н. Савельевой. - Томск: Изд-во нтл, 2010, 536 с.

Transkrypcja:

 1. Parol R., Znaczienije kultury w etiolohii jawlienija priestupnostii, Kultura kak priedmiet mieżdisciplinarnych issliedowanij: Materiały 11 Mieżdunarodnoj naucznoj konferencii, Tomsk, 11 - 13 maja 2010 g., pod red. W. E. Budienkowoj, T. A. Zajciewoj, Ju. W. Pietrowa, E. N. Sawieliewoj, Tomsk 2010, 536 s.
 2. Parol R., Etyka zawodowa i kompetencje zawodowe policjantów, [w:] R.Gerlach (red.), Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, Bydgoszcz 2010, s. 330-339. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. ISBN 978-83-7096-773-4
 3. Parol R., Aktywność pracownicza osób odbywających karę pozbawienia wolności w polskich jednostkach penitencjarnych, Problemy Profesjologii, nr 1/2010, s. 163-173. ISSN 1895-197X
 4. Parol R., Klub Integracji Społecznej – analiza potrzeb społecznych potencjalnych uczestników zajęć, [w:] H.Kupiec (red.), Probacja i resocjalizacja instytucjonalna. Wybrane problemy teorii i praktyki, Szczecin 2010, s. 87-100. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.ISBN 978-83-7241-787-9
 5. Parol R., Projekty społeczne przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu wspierane przez Unię Europejską, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok LI, nr 181A, Gdynia 2010, s. 231-243. Wydawnictwo Akademickie AMW w Gdyni. ISSN 0860-889X
 6. Parol R., Bez rozumu w świecie współczesnym ani rusz, czyli futurologia pesymistyczna Stanisława Lema, [w:] A.Zalewska-Meler (red.), Poszukiwanie (kon)tekstów dla edukacji. Migracje słowa i obrazu, Toruń 2011, s 53-69. Wydawnictwo Edukacyjne Akapit. ISBN-978-83-89163-56-1
 7. Parol R., Postrzeganie czynników kształtujących poczucie zdrowia psychicznego przez osoby studiujące na Akademii Pomorskiej, [w:] K.Juszczak, (red.), Młodzież w zmieniającym się świecie. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. Szczecin 2011, s. 17-47. Wydawca: volumina.pl Daniel Krzanowski ISBN 978-83-62905-07-2
 8. Parol R., Człowiek i społeczeństwo w paradygmacie kryminologii antynaturalistycznej, [w:] S.Przybyliński (red.), Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie – horyzonty resocjalizacyjne. Kraków 2011, s. 141-151. Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Impuls” SBN 978-83-89067-53-1/ISBN 978-83-7587-624-6e
 9. Parol R., Radzenie sobie z poczuciem stresu wśród skazanych odbywających karę pozbawienia wolności – pierwszy raz karanych, jak i recydywistów penitencjarnych, [w:] M.Gwoździcka-Piotrowska (red.), Janusz Wiśniewski (red.), Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Prawo i społeczeństwo. Tematy do dyskusji na XXI wiek. Poznań 2011, s. 117-142. Wydawca: Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS sp. z. o. o. ISBN 978-83-932394-1-2
 10. Parol R., Poczucie koherencji wśród skazanych odbywających karę pozbawienia wolności – doniesienie z badań, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok LII, nr 187 A, Gdynia 2011, s. 169-184. Wydawnictwo Akademickie AMW w Gdyni. ISSN 0860-889X
 11. Parol R., Personal features vs. choice and realization of life purposes in imprisonment situations,Социально-педагогические проблемы детей и молодежи. Сборник научных трудов с международным участем. Выпуск седмой. Ростов-на-Дону 2011, с. 156-164. ISBN 978-5-7509-0704-5
 12. Parol R., Wirkus Ł. i Kozłowski P. (red.), Wybrane konteksty resocjalizacji, Słupsk 2012, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, ISBN 978-83-7467-182-8
 13. Parol R., Poczucie stresu wśród skazanych odbywających karę pozbawienia wolności – doniesienie z badań, [w:] Parol R., Wirkus Ł. i Kozłowski P. (red.), Wybrane konteksty resocjalizacji, Słupsk 2012, s. 47-66. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, ISBN 978-83-7467-182-8
 14. Parol R., Sytuacja społeczna osób uzależnionych od alkoholu podejmujących leczenie odwykowe podczas odbywania kary pozbawienia wolności, [w:] G. Durka i E. Murawska (red.), Być nauczycielem – opiekunem – wychowawcą, Toruń 2012, s. 381-398. Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu, ISBN 978-83-7780-206-9
 15. Parol R., Potencjał społeczny organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Słupska – doniesienie z badań, [w:] G. Durka (red.), Edukacja wobec współczesnych problemów społecznych, Poznań 2013, s. 199-208. Wydawnictwo naukowe Contact w Poznaniu. ISBN 978-83-60251-64-5
 16. Nitka. M, Parol R., Urbanek A. (red.), Akademia Wieku Średniego. Akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+. Raport z badań, Słupsk 2013, Wydawnictwo Społeczno-Prawne Słupsk, ISBN 978-83-936989-2-9
 17. Nitka. M, Parol R., Wnioski i rekomendacke dla akademickiego modelu kształcenia ustawicznego, [w:] Nitka. M, Parol R., Urbanek A. (red.), Akademia Wieku Średniego. Akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+. Raport z badań, Słupsk 2013, s. 11 – 21. Wydawnictwo Społeczno-Prawne Słupsk, ISBN 978-83-936989-2-9
 18. Nitka. M, Parol R., Potrzeby i bariery edukacyjne osób w wieku 50+ w świetle wyników badań własnych, [w:] Nitka. M, Parol R., Urbanek A. (red.), Akademia Wieku Średniego. Akademicki model kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+. Raport z badań, Słupsk 2013, s. 135 – 256. Wydawnictwo Społeczno-Prawne Słupsk, ISBN 978-83-936989-2-9
 19. Parol R., Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez skazanych w wieku 50+ w polskim systemie penitencjarnym – analiza problematyki, [w:] A. Jaworska (red.), Senior w obliczu izolacji penitencjarnej. Konteksty praktyczne i empiryczne. Bydgoszcz 2013, s. 13-24. Oficyna wydawnicza Edward Mitek. ISBN 978-83-64335-02-0
 20. Parol R., Treści prozdrowotne realizowane w modelu kształcenia ustawicznego – Akademia Wieku Średniego – przeznaczone dla osób powyżej 50 roku życia, [w:] P.Godlewski i D.Kalinowski (red.), Zdrowie w kulturze i życiu codziennym, Koszalin 2013, s.111-124. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. ISBN 978-83-933240-4-0